Všeobecné podmínky

Pro potřeby všeobecných podmínek jsou pod pojmem Portál myšleny webové stránky e-restaurace.cz, e-hospody.cz, e-bary.cz, e-kluby.cz, e-kavarny.cz nebo e-vinarny.cz.

1. Úvodní ujednání

Služby Portálu jsou k dispozici jakékoli soukromé či právnické osobě, která je oprávněná vstupovat do závazných právních vztahů s jinými subjekty. Provozovatel Portálu může pozastavit nebo zrušit účet v případě, že se Uživatel dopouští jakékoli nezákonné činnosti ve spojitosti se službou Portálu.

2. Služby poskytované Portálem

Katalog: Portál poskytuje příležitost zaregistrovaným Uživatelům vytvořit si zdarma virtuální prezentace svých Podniků (restaurací, hospod, barů, kaváren, vináren), které zahrnují data, obsažené v registračním formuláři, doplněné o logo, fotky a jiné souboru, které jsou Portálem umožněny k virtuální prezentaci nahrát. Provozovatel Portálu nepřebírá žádnou zodpovědnost za informace poskytnuté zaregistrovaným Uživatelem. Je povoleno hodnocení Podniků neregistrovanými návštěvníku Portálu. Některé zvýhodněné služby (např. zvýhodněné pozice Podniků v rámci Portálu) jsou poskytovány za úplatu. Seznam těchto placených služeb je zveřejněn na Portálu.

3. Ochrana dat, povinnost zachovávat důvěrnost informací

Provozovatel Portálu činí vše co je v jeho silách, aby zajistil ochranu osobních údajů, které Uživatelé Portálu poskytují. Provozovatel Portálu nesděluje žádné informace mající přímou souvislost s Uživateli žádné třetí straně. Každý z Uživatelů má právo přístupu k informacím, které poskytl, má možnost je libovolně měnit, případně je vymazat. Provozovatel Portálu určuje typ služeb, které bude na základě poskytnutých informací zprostředkovávat. Provozovatel Portálu přitom s určitými informacemi nakládá jakožto s informacemi důvěrného charakteru, ale Provozovatel Portálu má rovněž právo používat tyto informace pro účely interní statistiky případně tyto informace využívat jakožto základ pro přípravu marketingových strategií.

4. Narušování systému

Není dovoleno používat žádné médium nebo software, a rovněž tak žádný soubor, který by mohl narušit správnou funkci Portálu. Zbytečně velká množství dat rovněž nesmějí být vkládána do Portálu. Uživatel může používat své heslo tak, jak mu bylo přiděleno a nesmí toto heslo sdělit jakékoli třetí straně. (Kterákoli osoba, která se přihlásí do Portálu s platným uživatelským jménem a příslušným heslem bude Portálem považována za osobu oprávněnou vystupovat za a jednat jménem osoby, které jméno a heslo patří a bude se považovat za samozřejmé, že takováto osoba má oprávnění vytvářet právní vztahy a závazky jménem osoby, kterou takto „zastupuje“).

4.1

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah všech textů, e-mailů, přiložených souborů a dalších informací vkládaných jednotlivými uživateli na server www.e-restaurace.cz

4.2

Provozovatel neposkytuje žádnou garanci za obsahovou správnost prezentací podniků a objektů uveřejněných na serveru www.e-restaurace.cz

4.3

Provozovatel se zavazuje vynaložit veškeré rozumné úsilí k zajištění obchodně nejvyšší možné správnosti informací zveřejněných na serveru www.e-restaurace.cz . Nicméně Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, nepřesnost nebo použitelnost takových informací.

4.4

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na jiné webové stránky uveřejněné na serveru www.e-restaurace.cz

4.5

Uživatel bere na vědomí, že všechny služby v rámci serveru www.e-restaurace.cz užívá na vlastní nebezpečí

5. Porušení podmínek

Provozovatel Portálu může poslat Uživateli varování, může dočasně uživateli pozastavit registraci, případně tuto registraci Uživateli trvale zrušit. Provozovatel Portálu také může vymazat členství nadobro, tj. vymazat veškerou informaci, kterou o sobě nebo Podniku Uživatel poskytl nebo vymazat kteroukoli část informace, uloženou do portálu Uživatelem. Tato opatření se mohou uplatnit kdykoli uživatel poruší podmínky Portálu nebo pokud Provozovatel Portálu zjistí nebo má oprávněné podezření, že informace uvedené Uživatelem při registraci se nezakládají na pravdě.

6. Osobní informace

Údaje poskytnuté Uživatelem jsou určeny k veřejné produkci v rámci Portálu. Mezi neveřejné informace považované za „Osobní informace“, patří zejména údaje poskytované při registraci Subjektu (IČ a DIČ).

Informace, poskytnuté Uživatelem a kontakty nebo právní vztahy vytvářené s poskytovatelem Portálu, nesmějí být nepoctivé, nesmějí porušovat copyright, obchodní zákoník nebo jiné hospodářské zákony, předpisy o ochraně dat, práva třetích stran, nesmí být v žádném smyslu diskriminační, nesmí používat praktik nekalé konkurence a nepravdivé a zavádějící reklamy, nesmí být urážlivé, obscénní a nebo pomlouvačné a nesmějí nikterak jinak sloužit nějakému nezákonnému zájmu.

Provozovatel Portálu není schopen nepřetržitě monitorovat platnost osobních dat a informací, umístěných na Portálu a tudíž nepřebírá absolutně žádnou zodpovědnost za jakýkoli druh škod, způsobených buď nepřesností údajů poskytnutých Uživateli nebo v důsledku změn, o nichž nebyl provozovatel Portálu patřičným způsobem informován.

Žádosti o poptávky inzerce ze strany Uživatele nesmějí být falešné (fiktivní). Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo zrušit poptávku Uživatele a vymazat veškerou ostatní činnost nebo umístění dat na Portálu a ukončit přístup Uživatele ke službám Portálu za předpokladu porušení těchto podmínek. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo odmítnout publikování informací zadaných Uživatelem.

7. Zřeknutí se zodpovědnosti

Provozovatel Portálu jakožto poskytovatel služby Portálu nezaručuje k těmto službám nepřetržitý přístup, protože provoz Portálu může být ovlivněn vnějšími faktory, které jsou mimo možnosti kontroly ze strany Provozovatele. Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za identitu Uživatelů Portálu nebo za údaje, které tito Uživatelé zveřejňují. Provozovatel Portálu nepřebírá žádnou zodpovědnost vůči Uživatelům a nebude přijímat jakékoli nároky na náhradu škod ze strany Uživatelů včetně prokázaných, předpokládaných a skutečných škod a nároků. Provozovatel Portálu není zodpovědný za jakékoli škody nebo ztráty plynoucí z těchto podmínek nebo z kterékoli jiné příčiny, která je mimo možnost jeho kontroly a nemůže být žádným způsobem činěn zodpovědným za škody nebo výdaje, které z nich vznikají.

Názorový kodex

Přidáním názoru - příspěvku se zavazujete dodržovat tento Názorový kodex:

  • Příspěvek nesmí obsahovat prokazatelně protiprávní obsah (navádění k třídní, náboženské nebo národnostní nesnášenlivosti apod.).
  • Příspěvek neobsahuje spam (nevyžádané reklamní sdělení a odkazy).
  • Příspěvek neobsahuje vulgarity.

V případě pochybností o vhodnosti příspěvku rozhoduje názor redakce www.e-restaurace.cz, příspěvky neodpovídající kodexu mohou být vymazány.

Informace o soukromí: u všech komentářů je ukládána IP adresa odesilatele, jejíž část se zobrazuje u komentáře všech neregistrovaných uživatelů.


Menu